Algemene voorwaarden

Beter Doen Fitness Health Lifestyle

Artikel 1. Begrippen

De organisatie: Beter Doen B.V. mede handelende onder de naam Beter Doen Fitness Health Lifestyle Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Beter Doen B.V., fitness, training, coaching en testen en alle overige zaken op het gebied van Preventie en Vitaliteit, waarin de klant een overeenkomst aangaat voor testen, trainingen en adviezen bij Beter Doen B.V. Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met Beter Doen B.V. voor beoefening van Fitness, sport-/bewegingsactiviteiten indoor en outdoor, testen en adviezen. Trainer(s) en Coach(es): iedere eigenaar, medewerker of ingehuurd (zzp) door Beter Doen B.V. Activiteit(en): Fitness, Afname (sport)testen, Gezondheidstesten, Personal Training, Small-Group training, Bootcamp, Sporten en Bewegen, Hardlooptraining, Wandelen, Op maat gemaakte schema’s, Online begeleiding en Voedingsadvies, Preventief Medisch Onderzoek.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Beter Doen B.V. voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van Beter Doen B.V. zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Beter Doen B.V. geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Artikel 3. Tijdstip en plaats

Bij de bevestiging van de inschrijving zal Beter Doen B.V., in samenspraak met deelnemer, een afspraak inplannen. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is Beter Doen B.V. bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor Beter Doen B.V. alsook de deelnemer.

Artikel 4. Verantwoordelijkheid

Op Beter Doen B.V. rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud van de activiteit wordt door een van de medewerkers van Beter Doen B.V. samengesteld. Beter Doen B.V. voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Beter Doen B.V. is uitsluitend verantwoordelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Dit omvat de inspanningsverplichting van Beter Doen B.V. ten aanzien van deelnemer. Dit betekent dat Beter Doen B.V. niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening en dus niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor niet behaalde resultaten.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Beter Doen B.V. is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Deelnemer is verplicht om (eerder opgelopen) blessures tijdig te melden zodat hierop kan worden ingespeeld om erger te voorkomen. Activiteiten zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Beter Doen B.V. niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Beter Doen B.V. georganiseerde activiteiten. Beter Doen B.V. is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer en/of coach gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Beter Doen B.V. wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die Beter Doen B.V. aanbiedt. De deelnemer is jegens Beter Doen B.V. aansprakelijk wanneer Beter Doen B.V. op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer en/of gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient Beter Doen B.V. te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt. Beter Doen B.V. is niet verzekerd voor schade bij deelnemer. Deelnemer verklaart dat hij is verzekerd voor schade ten gevolge van deelname aan de trainingen, testen of andere/overige activiteiten.

Artikel 6. Ontbinding

Beter Doen B.V. is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van de contributie.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van de inschrijving zal Beter Doen B.V. ontvangt de deelnemer een factuur, of via automatische afschrijving. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Beter Doen B.V. gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Beter Doen B.V. gerechtigd de prijzen te verhogen. Abonnementen zijn voor de duur van drie (3), zes (6) of twaalf (12) maanden en worden steeds per nieuwe periode opnieuw aangegaan, hierin zijn de afname van de test opgenomen. Betalingen van abonnementen zijn per vooruitbetaling.

Artikel 8. Ziekmelding

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Beter Doen B.V.. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.

Artikel 9. Overmacht, vakanties en algemeen erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Beter Doen B.V. is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Bij ziekte van de trainer en/of coach behoudt Beter Doen B.V., het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Beter Doen B.V. is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.

Artikel 10. Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de trainer en/of coach zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Beter Doen B.V. aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 11. Privacy

Beter Doen B.V. respecteert de privacy van haar deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Tijdens activiteiten is het mogelijk dat er foto- en/of video-opname worden gemaakt. Deze opnames kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals website en social media. Deelnemer maakt uit eigen beweging bezwaar indien dit niet gewenst is.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

Beter Doen B.V. dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en beloven zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Beter Doen B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben wij gegevens van u nodig. Beter Doen B.V. is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Beter Doen B.V. gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Beter Doen B.V. houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Scroll to top